Algemene voorwaarden

Definities

Basiskwaliteitseisen Kraamzorg:
De basiskwaliteitseisen voor de kraamzorg ontwikkeld door de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, Branchebelang Thuiszorg Nederland, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, Zorgverzekeraars Nederland, STING en het Landelijk Centrum Kraamzorg;

Indicatie:
De aard en omvang van de te leveren Kraamzorg, die wordt vastgesteld aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol;

Intake:
Het persoonlijk of telefonisch gesprek tussen Kraamzorg Beilen en de cliënt rond de zesde maand van de zwangerschap, waarin onder andere de Indicatie wordt vastgesteld;

Kraamzorg:
De kwalitatief verantwoorde kraamzorg aan cliënte en pasgeborene in verband met een bevalling, gedurende ten hoogste tien dagen, te rekenen vanaf de dag van bevalling, al dan niet in combinatie met particulier gefinancierde kraamzorg en/of aanvullende diensten;

Kraamdossier:
Het schriftelijke plan waarin de doelen en afspraken worden vastgelegd en afgestemd op de wensen, gewoontes en omstandigheden van de cliënt en de pasgeborene;

Landelijk Indicatie Protocol (LIP):
Het protocol waarin beschreven wordt wat kwalitatief verantwoorde kraamzorg is en waarin de hoeveelheid uren kraamzorg wordt geregeld die nodig is voor de cliënt en de pasgeborene;

Overeenkomst:
De onderhavige zorgovereenkomst;

Cliënte(e):
De natuurlijke persoon die kraamzorg afneemt bij een kraamzorgaanbieder. Hieronder wordt voor de bevalling de zwangere en na de bevalling de kraamvrouw verstaan.

Kraamzorgaanbieder:
Kraamzorg Beilen (rechts)persoon Beja Dik die gediplomeerd is om kraamzorg te verlenen. Gevestigd aan de Leemskoel 4 9431 GR te Westerbork. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 80368700;

Kraamverzorgende:
De persoon die kraamzorg en partusassistentie geeft onder de medische verantwoordelijkheid van de verloskundige.

 

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen cliënt en Kraamzorg Beilen gesloten overeenkomst (hierna: “zorgovereenkomst”) met betrekking tot de totstandkoming van de kraamzorg.

1.2. Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de zorgaanbieder in dit geval Kraamzorg Beilen en diens cliënte.

1.3. DE ZORGOVEREENKOMST; De schriftelijke of digitale inschrijving door de cliënte vormt het verzoek aan Kraamzorg Beilen kraamzorg aan de cliënte te leveren. Kraamzorg Beilen accepteert de inschrijving schriftelijk of digitaal waarmee de zorgovereenkomst tot stand komt. De cliënte heeft tot 14 dagen na het sluiten van de zorgovereenkomst het recht de zorgovereenkomst (kosteloos) ongedaan te maken.

1.4. Als de cliënte zich telefonisch inschrijft, stuurt Kraamzorg Beilen daarna een door haar getekende zorgovereenkomst in tweevoud naar de cliënte, met het verzoek een door haar getekend exemplaar terug te sturen. In dit geval komt de zorgovereenkomst tot stand na ondertekening door de cliënte.

1.5. De zorgovereenkomst bevat in ieder geval:

 1. een verwijzing naar het Landelijk indicatie Protocol voor de aard en omvang van de kraamzorg. De aard en omvang van de kraamzorg wordt tijdens het intakegesprek (voor de 28e week van de zwangerschap) schriftelijk vastgesteld;
 2. dat afspraken over aanvullende kraamzorg en diensten tijdens de intake (zie artikel 2.1. en 7.3.) worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd in een addendum op de overeenkomst. Als dit voor cliënte kosten oplevert, dient er een specificatie van de kosten in dit addendum opgenomen te worden;
 3. een bepaling dat cliënte een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd is over de geleverde uren kraamzorg; Er hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald over de uren partusassistentie;
 4. een eventuele annuleringsregeling;
 5. een bepaling dat wijziging van de overeenkomst alleen mogelijk is na overleg tussen kraamzorgaanbieder en cliënt en dat deze schriftelijk moet worden vastgelegd;
 6. een verwijzing naar deze algemene voorwaarden en de toepasselijkheid.

2. Intake, indicatie, kraamdossier

2.1. Intake: De aard en omvang van de te leveren Kraamzorg worden tijdens de Intake voor de 28e week zwangerschap met de cliënte aan de hand van zowel het Landelijk Indicatie Protocol als de wensen van de Zorgvrager besproken en schriftelijk vastgelegd;

2.2. Indicatie: Indien de Zorgvrager zich bij de Zorgverlener heeft ingeschreven vóór de vijfde maand van de zwangerschap, is Kraamzorg Beilen verplicht de geïndiceerde uren Kraamzorg, bepaald op basis van het Landelijk Indicatie Protocol, volledig te leveren aan de cliënte. Indien de Cliënte zich heeft ingeschreven ná de vijfde maand van de zwangerschap garandeert Kraamzorg Beilen het minimum aantal te leveren uren Kraamzorg, te weten 24 uur verdeeld over 8 dagen;

2.3. Kraamdossier: Kraamzorg Beilen stelt in samenspraak met cliënt een zorgplan (hierna: kraamdossier) op waarin de zorg die aan de cliënt wordt geboden nader is uitgewerkt. Voorafgaand aan het opstellen van het kraamdossier wordt met cliënt besproken wat haar (en diens partner hun) wensen zijn ten aanzien van de kraamzorg.
Het kraamdossier bevat in ieder geval de doelen en gemaakte afspraken over de te verwachten ondersteuning, instructie en voorlichting ten aanzien van de zwangere/barende/kraamvrouw en haar pasgeborene, tevens de momenten van evaluatie van het kraamdossier;

2.4. In het kraamdossier wordt voorts in ieder geval vastgelegd welke gezinsleden of andere mantelzorg bij de kraamzorgverlening worden betrokken. De gemaakte afspraken over ondersteuning, instructie en voorlichting te leveren door de kraamverzorgende aan partner en/of andere gezinsleden.

2.5. Als de kraamverzorgende de overeengekomen kraamzorg niet conform het kraamdossier kan verlenen, stelt de kraamverzorgende de cliënte daarvan meteen in kennis. Als de cliënte de overeengekomen kraamzorg niet conform het kraamdossier kan/wil ontvangen, stelt de cliënte de kraamverzorgende daarvan meteen in kennis. In overleg en samenspraak met de cliënte wordt het kraamdossier door de kraamverzorgende vervolgens bijgesteld.

 

3. Informatie cliënt en/of pasgeborene, dossier en privacy

3.1. Kraamzorg Beilen verstrekt aan cliënt alle informatie die cliënt redelijkerwijs nodig heeft in het kader van de Kraamzorg. De informatie wordt verstrekt op een manier die voor cliënt begrijpelijk is.

3.2. Cliënt verstrekt Kraamzorg Beilen alle (schriftelijke) informatie die voor Kraamzorg Beilen belangrijk kan zijn voor het verlenen van de Kraamzorg. Cliënt zorgt ervoor dat die informatie volledig en juist is.

3.3. Kraamzorg Beilen houdt een kraamdossier bij rondom de zorg aan de cliënt. Het dossier bestaat ten minste uit het intakeformulier, het Landelijk Indicatie Protocol, de zorgovereenkomst en deze algemene voorwaarden.

3.4. Cliënt heeft recht op inzage in het kraamdossier en behoud deze samen met de originele bijgevoegde formulieren na afloop van de kraamweek.

3.5. Kraamzorg Beilen is verplicht zich bij het gebruik van gegevens afkomstig van de cliënt en/of de pasgeborene en de verwerking van die gegevens in welk verband dan ook, te houden aan de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy (Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

3.6. Behoudens ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van de meldcode kindermishandeling, verstrekt Kraamzorg Beilen zonder de schriftelijke toestemming van de cliënt geen (inzage in) gegevens aan derden van de cliënt en/of pasgeborene. Onder derden worden niet verstaan de verloskundige en diegene die namens en/of in opdracht van Kraamzorg Beilen betrokken zijn bij het verlenen van de kraamzorg dan wel het tot stand komen van de zorgovereenkomst tussen Kraamzorg Beilen en de cliënt, voor zover de verstrekking van (inzage in) gegevens noodzakelijk is voor de door die derden te verrichten werkzaamheden.

3.7. Ongeacht hetgeen is bepaald in de vorige leden van dit artikel, verleent de cliënt door ondertekening van deze overeenkomst op voorhand toestemming aan Kraamzorg Beilen gebruik te maken van gegevens van de cliënt en/of pasgeborene ten behoeve van:

 1. Verplichte metingen van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren, hiertoe worden gegevens geanonimiseerd aangeleverd;
 2. Controles door zorgverzekeraars ter uitvoering van deze overeenkomst in overeenstemming met de geldende regels;
 3. Overdracht van gegevens aan de jeugdgezondheidszorg.

 

4. Opdracht en werkzaamheden

4.1. De cliënte verstrekt hierbij de opdracht aan Kraamzorg Beilen, wanneer Kraamzorg Beilen deze opdracht aanvaardt, is zij verplicht om gedurende de looptijd van deze overeenkomst Kraamzorg te verlenen aan de cliënte.

4.2 . Kraamzorg Beilen is verantwoordelijk voor het verlenen van de Kraamzorg, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, moet worden verstaan:

 • Het assisteren van de verloskundige bij de eerstelijns bevalling;
 • Het controleren en observeren van de lichamelijke conditie van zowel de cliënte als de pasgeborene;
 • Het registreren van alle lichamelijke controles en welbevinden van de cliënte en haar pasgeborene in het Kraamdossier;
 • Het overleggen met de verloskundige en de overdracht aan het consultatiebureau;
 • Het begeleiden bij de borst- of flesvoeding;
 • Het verzorgen van de cliënte en de pasgeborene;
 • Het waarborgen van de hygiëne in huis.

 

5. Voorzieningen

5.1. De cliënt dient er voor te zorgen dat de werkomstandigheden van de Kraamverzorgende voldoen aan de Arbo-wetgeving. Dit houdt in ieder geval, doch niet uitsluitend in dat:

 • Het kraambed gedurende de gehele kraamperiode dat de Kraamvrouw in bed wordt verzorgd, verhoogd dient te zijn met behulp van bijvoorbeeld klossen tot minimaal 80 cm;
 • Een commode (aankleedtafel) en een kinderbadje met een minimale werkhoogte van 80 cm aanwezig is;
 • Dat trapleuningen aanwezig en goed bevestigd zijn;
 • Alle in huis aanwezige voorzieningen voor gas, water en elektriciteit en alle huishoudelijke apparatuur voldoen aan alle bestaande veiligheidsnormen.

 

6. Kwaliteit

6.1. Kraamzorg Beilen zorgt ervoor dat de zorg die wordt geboden kwalitatief goed is. Dat betekent dat deze:

 1. Veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verstrekt;
 2. Afgestemd is op de reële behoefte rondom kraamzorg aan de cliënt;
 3. Verstrekt wordt in overeenstemming met de op Kraamzorg Beilen bestaande uit kraamverzorgende Beja Dik, verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard en basiskwaliteiten kraamzorg, conform het Landelijk Indicatieprotocol;
 4. Kraamzorg Beilen garandeert te allen tijde bevoegd en bekwaam te zijn de kraamzorg te verlenen.

6.2. Kraamzorg Beilen kan voor de kraamzorg derden (collega zzp’ers.) inzetten. Indien Kraamzorg Beilen derden inzet, zorgt zij ervoor dat deze derden eveneens kwalitatief goede zorg bieden.

6.3. Indien cliënt ook ondersteuning of zorg ontvangt van een andere organisatie, streeft Kraamzorg Beilen naar een goede onderlinge afstemming met die andere zorgaanbieder, mits cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

7. Kosten kraamzorg/eigen bijdrage

7.1. De cliënt is aan Kraamzorg Beilen een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd voor de overeengekomen uren Kraamzorg.
7.2. De kosten van aanvullende kraamzorg, alsmede de eigen bijdrage en indien de cliënt niet verzekerd is, dan wel verzekerd is krachtens een restitutiepolis voor de kosten van de reguliere kraamzorg, worden door Kraamzorg Beilen door middel van een gespecificeerde factuur namens Kraamzorg Beilen bij de cliënt in rekening gebracht. De cliënt voldoet de kosten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur aan een op de door Kraamzorg Beilen aan te geven bankrekeningnummer.
7.3. Als cliënt naast de Kraamzorg die in het kraamdossier is beschreven ook aanvullende diensten en/of producten ten aanzien van de kraamzorg afneemt van Kraamzorg Beilen, dan komen deze aanvullende diensten en/of producten voor rekening van de cliënt. Aanvullende diensten en/of producten worden alleen geleverd indien cliënt en Kraamzorg Beilen dat gezamenlijk hebben afgesproken en hebben vastgelegd in het kraamdossier.

 

8. Incidenten

8.1. In geval zich een incident voordoet, stelt Kraamzorg Beilen de cliënt daarvan onverwijld op de hoogte.
8.2. Indien het incident, van welke aard en omvang dan ook, gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënt en/of de baby, stelt Kraamzorg Beilen de verloskundige daarvan onverwijld op de hoogte. Kraamzorg Beilen verleent in dat geval de adequate zorg op instructie van de verloskundige.

 

9. Klachten

9.1. Indien cliënt een klacht heeft over de kraamzorg, dan kan zij daarvoor bij Kraamzorg Beilen terecht. Kraamzorg Beilen zal zich inspannen in onderling overleg met cliënt tot een oplossing te komen.

9.2. Kraamzorg Beilen informeert cliënt daarnaast over haar klachtenregeling, waarin staat beschreven hoe de klachtenafhandeling bij Kraamzorg Beilen is geregeld.

 

10. Aansprakelijkheid en verzekering

10.1. Kraamzorg Beilen is aansprakelijk voor schade die de cliënt leidt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Kraamzorg Beilen in de uitvoering van deze overeenkomst en vice versa.
10.2. Kraamzorg Beilen zal alle risico’s die behoren tot een normale bedrijfsvoering volgens algemeen geldende maatstaven door verzekering dekken en verzekerd houden.
10.3. De Cliënte wordt geacht verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid en hanteert een eigen risico tot een bedrag van €50,-

 

11. Duur, beëindiging en annuleringskosten

11.1. Deze zorgovereenkomst treedt in werking met ingang van de dag van de bevalling en loopt af als het, ingevolge artikel 2.2, aantal overeengekomen uren kraamzorg door Kraamzorg Beilen is verleend.

11.2. De zorgovereenkomst eindigt in geval van de hierna genoemde omstandigheden en op de hierna genoemde momenten:

 1. Door middel van schriftelijke opzegging door Kraamzorg Beilen indien er sprake is van een gewichtige reden. Hier is in ieder geval maar niet uitsluitend sprake van in de volgende gevallen: Cliënt komt essentiële plichten of regels niet na omtrent de kraamzorg goed en veilig te kunnen verlenen door Kraamzorg Beilen, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door Kraamzorg Beilen.
 2. Door toedoen van cliënt of naasten ontstaat een zodanig situatie dat voortzetting van zorgvuldige kraamzorg van cliënt ernstig wordt bemoeilijkt; Onder de voorwaarden dat Kraamzorg Beilen de gronden waarop de opzegging berust heeft besproken met de cliënt en een passend alternatief heeft voorgesteld, alsmede de cliënt heeft gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen.

11.3. De Overeenkomst eindigt in ieder geval:

 • door overlijden van de cliënt;
 • door overlijden van de cliënt als de pasgeborene de kraamzorg niet behoeft;
 • door overlijden van de foetus of pasgeborene als de cliënt geen kraamzorg behoeft;
 • door opname van de cliënt en/of de pasgeborene in een ziekenhuis en binnen 10 dagen na de bevalling geen terugkeer plaatsvindt, tenzij de cliënt aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg;
 • bij wederzijds goedvinden.

11.4. Behoudens de gevallen in artikel 11.3 gelden in geval van vroegtijdige beëindiging van deze zorgovereenkomst of het niet nakomen van een afspraak voor een intake door de cliënt de volgende annuleringskosten: voor een Intake € 50,00, en Kraamzorg € 150,00, ongeacht het aantal overeengekomen zorguren.

 

12. Overig

12.1. Afwijking van deze zorgovereenkomst kan alleen in onderling overleg tussen partijen tot stand komen en dient schriftelijk te worden vastgelegd, doch afwijking van de wettelijk voorgeschreven minimum indicatie (zie artikel 2.2) is niet mogelijk.
12.2. De nietigheid van een van de bepalingen van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
12.3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
12.4. Kraamzorg Beilen informeert de cliënt voorafgaand aan of bij de totstandkoming van deze zorgovereenkomst over de Algemene Voorwaarden voor de Kraamzorg.
Cliënte geeft door ondertekening van deze overeenkomst een akkoord met de Algemene voorwaarden Kraamzorg van Kraamzorg Beilen.

Kraamzorg Beilen is aangesloten bij ZZP Nederland en Solopartners.